محصول جدید برای مقایسه اضافه شد
{{ item.title }} {{ row.title }}